Shopping Basket

Polisi Preifatrwydd

Ein manylion cyswllt

Enw: Jenipher’s Coffi 

Cyfeiriad: Fair Do’s Siopa Teg CIC, 10 Llandaff Rd, Canton, Caerdydd. CF11 9NJ

Rhif ffôn: 07912 496044

E-bost: hello@jenipherscoffi.cymru 

Dyddiad wedi’i gwblhau: 23/07/2021

Yn y polisi hwn, defnyddir y diffiniadau canlynol:

Mae “Jenipher’s Coffi” (y cyfeirir ato hefyd fel ‘ni’) yn frand a reolir fel rhan o’r Bartneriaeth Newid Hinsawdd a Choffi, gan Fair Dos – Siopa Teg CIC, wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr, Rhif 8688145 gyda swyddfa wedi cofrestru yn 10 Llandaff Rd, Treganna, Caerdydd. CF11 9NJ.

Ystyr “Gwefan” yw gwefan siopa ar-lein Jenipher’s Coffi: www.jenipherscoffi.cymru.

Ystyr “Siop” yw siop ar-lein Jenipher’s Coffi ar gyfer archebu nwyddau ar-lein: www.jenipherscoffi.cymru.

Mae Jenipher’s Coffi wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn rhan o’r Telerau Defnyddio Cyffredinol, sy’n llywodraethu eich defnydd o’r Wefan. Mae hyn yn golygu eich bod yn cytuno i’n defnydd o unrhyw wybodaeth personol y medrwn gasglu gennych ar y telerau a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

O bryd i’w gilydd, mae’n bosib y byddwn yn ychwanegu neu newid swyddogaethau, nodweddion neu gynhyrchion i’r Wefan. Gall hyn, a’n hymrwymiad i warchod preifatrwydd eich gwybodaeth bersonol, arwain at newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn o dro i dro. O ganlyniad, cofiwch gyfeirio’n ôl at y Polisi Preifatrwydd hwn yn rheolaidd i adolygu unrhyw newidiadau. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r Polisi Preifatrwydd hwn, os gwelwch yn dda, cysylltwch â Jenipher’s Coffi. 

 1. Casglu gwybodaeth 

Er mwyn prynu cynyrch o’r Siop, rhaid i chi ddarparu rhai manylion personol er mwyn cwblhau eich pryniant. Wrth gofrestru, mae’n ofynnol i chi roi gwybodaeth gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost. Yn ogystal, efallai y byddwch yn dewis darparu gwybodaeth ychwanegol amdanoch chi’ch hun i Jenipher’s Coffi.

Yn seiliedig ar yr hyn rydych chi’n ei ddweud wrthym amdanoch chi’ch hun a lle rydyn ni’n meddwl ei fod yn berthnasol, efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi i ddarparu gwybodaeth am Jenipher’s Coffi, ein cynhyrchion a’n gwasanaethau, ond gallwch chi ddweud wrthym ar unrhyw adeg i beidio â gwneud hyn trwy ddilyn y cyfarwyddiadau dad-danysgrifio yn unrhyw e-bost a anfonwn atoch.

Os gofynnwch am wybodaeth gennym ni, bydd Jenipher’s Coffi neu un o’n partneriaid cymeradwy yn cysylltu â chi i ddarparu’r wybodaeth.

 1. Gwybodaeth i unigolion dan 18 oed

I brynu cynhyrchion o’r Siop, rhaid i chi fod yn 18 oed neu’n hŷn neu os ydych chi’n iau, rhaid bod gennych ganiatâd rhiant. Sylwch fod pob plentyn dan oed yn cael eu hannog i drafod y Polisi Preifatrwydd hwn a’r Cytundeb Telerau Defnyddio gyda’u rhieni neu warcheidwaid cyfreithiol cyn iddynt geisio cofrestru.

Byddwn yn defnyddio gwybodaeth a gesglir gennym am Ymwelwyr o dan 16 oed yn ôl yr angen yn unig a hynny dim ond ar gyfer darparu neu gyflenwi nwyddau a gwasanaethau priodol ac nid at unrhyw bwrpas arall.

 1. Sut rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth rydyn ni’n eu gasglu

Mae Jenipher’s Coffi yn defnyddio gwybodaeth a gasglir gan ddefnyddwyr y Wefan fel y nodwyd yn y Polisi hwn ac i wella profiadau defnyddwyr ar y Wefan. Nid yw Jenipher’s Coffi yn rhentu, gwerthu, na rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch chi â phobl eraill neu gwmnïau nad ydynt yn gysylltiedig ac eithrio i ddarparu cynhyrchion neu wasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt pan fydd gennym eich caniatâd, neu o dan yr amgylchiadau canlynol:

Rydym yn ymateb i subpoenas, gorchmynion llys, neu brosesau cyfreithiol, neu i sefydlu neu ymarfer ein hawliau cyfreithiol neu amddiffyn yn erbyn hawliadau cyfreithiol.

Credwn ei bod yn angenrheidiol rhannu gwybodaeth er mwyn ymchwilio, atal, neu weithredu ynghylch gweithgareddau anghyfreithlon, amheuaeth o dwyll, sefyllfaoedd sy’n cynnwys bygythiadau posibl i ddiogelwch corfforol unrhyw berson, torriadau i Delerau Defnyddio Cyffredinol Jenipher’s Coffi ar gyfer y Wefan, neu fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Er mwyn darparu ein gwasanaethau efallai y byddwn yn rhannu eich manylion gyda’n hasiantau at ddibenion cyflwyno a bwydo yn ôl ar y cynhyrchion a’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu. Gall hyn gynnwys:

 • Ein cludwyr i ganiatáu ichi olrhain neu aildrefnu eich danfoniad
 • Ein darparwr porth talu i godi tâl ar eich cerdyn a’ch gwirio i amddiffyn rhag twyll
 • Ein darparwr adborth i’ch galluogi i raddio ein gwasanaeth neu godi materion sy’n ymwneud â chyflawni’r gorchymyn a roesoch.
 1. Dolenni

Gall y Wefan gynnwys dolenni i wefannau eraill. Byddwch yn ymwybodol nad yw Jenipher’s Coffi yn gyfrifol am arferion preifatrwydd gwefannau eraill. Rydym yn annog Cwsmeriaid yn ein Siop ac Ymwelwyr i’n Safle i fod yn ymwybodol pan fyddant yn gadael ein Gwefan ac i ddarllen datganiadau preifatrwydd pob gwefan sy’n casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol yn unig i wybodaeth a gasglwyd gan Jenipher’s Coffi trwy eich defnydd o’n Gwefan.

 1. Cwcis

Yn ein hymdrech i ddarparu gwasanaethau wedi’u haddasu i’ch diddordebau, rydym yn defnyddio “cwcis” i’n cynorthwyo wrth gasglu gwybodaeth. Ffeil ddata fach yw cwci sy’n cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei hanfon i’ch porwr o weinydd gwe a’i storio ar yriant caled eich cyfrifiadur.

Fel rhan o ymdrechion Jenipher’s Coffi i symleiddio eich profiad ar y Wefan, rydym yn defnyddio cwcis i gyrchu gwybodaeth eich cyfrif (wedi’i storio ar ein cyfrifiaduron) er mwyn darparu gwasanaeth gwell a mwy personol a adnabod pa rannau o’r Wefan rydych chi wedi ymweld â nhw.

Defnyddir gwybodaeth olrhain fel cwcis hefyd i greu adroddiadau cyfanredol ar ddemograffeg defnyddwyr a phatrymau traffig ar y Wefan a gellir eu darparu i’n partneriaid. Rydym hefyd yn casglu cyfeiriadau IP (Internet Protocol) i ddadansoddi tueddiadau, gweinyddu’r Wefan, olrhain symudiad defnyddiwr, a chasglu gwybodaeth ddemograffig eang at ddefnydd cyfanredol.

 1. Diogelwch

Ar gyfer archebion a wneir drwy’r Siop, rydym yn gweithio i amddiffyn diogelwch eich gwybodaeth talu yn ystod y trosglwyddiad trwy ddefnyddio meddalwedd Secure Sockets Layer (SSL), sy’n amgryptio gwybodaeth rydych chi’n ei fewnbynnu.

Mae’r Wefan yn defnyddio dulliau diogelwch rhesymol i amddiffyn y data personol (e.e., manylion cyswllt) sy’n byw ar ein gweinyddwyr. Fodd bynnag, nid oes unrhyw system ddiogelwch yn anhreiddiadwy. Ni all Jenipher’s Coffi warantu na gwarantu diogelwch ein gweinyddwyr, na gweinyddwyr ein partneriaid, ac ni all warantu na fydd gwybodaeth y mae Defnyddwyr Siop yn ei gyflenwi yn cael ei rhyng-gipio wrth gael ei drosglwyddo i Jenipher’s Coffi neu ein partneriaid dros y Rhyngrwyd.

Pan fyddwch chi’n cofrestru i brynu cynhyrchion ar y Siop, gofynnir i chi ddarparu’ch e-bost a’ch cyfrinair. Rhaid i chi gadw’ch cyfrineiriau’n gyfrinachol ac ni ddylech eu datgelu i unrhyw un na’u rhannu ag unrhyw un. Rydych chi’n gyfrifol am yr holl weithgareddau sy’n digwydd o dan eich manylion mewngofnodi ar gyfer y Siop. Os ydych chi’n gwybod neu’n amau ​​bod rhywun arall yn gwybod eich cyfrinair, rhowch wybod i ni ar unwaith ar hello@jenipherscoffi.cymru.

 1. Cywiro/ diweddaru gwybodaeth personol

Os ydych wedi cofrestru i brynu o’r Siop ac hoffech newid eich manylion, e-bostiwch hello@jenipherscoffi.cymru. Cadwch mewn cof, fodd bynnag, y bydd gwybodaeth weddilliol yn aros o fewn gweinydd Jenipher’s Coffi’s, logiau mynediad, a chofnodion eraill, a all neu beidio gynnwys gwybodaeth bersonol adnabyddadwy.

Gallwch hefyd optio allan o dderbyn ein cylchlythyrau a /neu wybodaeth hyrwyddo gan Jenipher’s Coffi a /neu gan drydydd partïon sy’n gysylltiedig â Jenipher’s Coffi ar unrhyw adeg. Os ydych yn derbyn e-byst diangen gan Jenipher’s Coffi, gallwch optio allan trwy ddilyn y cyfarwyddiadau a’r dolenni ar waelod e-byst gan Jenipher’s Coffi.

 1. Cyffredinol

Byddwn yn cadw ac yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a deddfwriaeth gysylltiedig ac ni ddylid dehongli bod unrhyw beth yn y Polisi Preifatrwydd hwn na’r Telerau Defnyddio cysylltiedig yn effeithio ar eich hawliau o dan hynny. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni ar hello@jenipherscoffi.cymru.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol, gallwch wneud cwyn gan gysylltu â hello@jenipherscoffi.cymru.

Gallwch hefyd gwyno i’r ICO os ydych chi’n anhapus gyda sut rydyn ni wedi defnyddio’ch data.

Cyfeiriad yr ICO:          

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Rhif linell gymorth: 0303 123 1113

https://www.ico.org.uk